làm tuần 100 ngày

Những mốc quan trọng cần biết của người đã khuất

Lễ phát dẫn (Lễ đưa tang)   Ngày phát dẫn là ngày đưa tang. Con trai trưởng phải chống gậy đi đầu tiên, con trai thứ thì chống gậy đi sau con trai trưởng. Tang cha thì chống gậy tre vót tròn, tang mẹ thì chống gậy vông đẽo vuông. Đầu tiên, có hai thần phương more »